algemene voorwaarden

1.       Abonnement


1.1

Het abonnement heeft betrekking op de volgende activiteiten van Body Action Sport & Health Center: fitness (zowel vrije als onder directe begeleiding), groupfitness, YOGA & MORE by Body Action en het gebruik van de overige faciliteiten, (o.a. sauna en stoomcabine). Het abonnement heeft betrekking op de volgende activiteiten van Sportcentrum Joop Nijziel: tennis en squash (zowel het gebruik van vrije banen (maximaal een week van te voren te reserveren) als deelname aan competities). Het abonnement heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten, duur en de aangegeven prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is het abonnement strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hieraan geen rechten ontleden.

 

1.2

Het abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Na de overeengekomen periode wordt het abonnement steeds met één maand verlengd.


1.3

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van het inschrijfformulier, heeft de abonnementhouder de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de abonnementhouder eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. Voor abonnementen die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Body Action Sport & Health Center) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.


1.4

Het 1x per week abonnement geeft de abonnementhouder het recht om gemiste trainingen op een later tijdstip in te halen.


1.5

Het jongerenabonnement van 16 t/m 20 jaar wordt op de dag van de 21e verjaardag automatisch omgezet in het reguliere abonnement onder dezelfde voorwaarden, waarbij de einddatum van het abonnement onveranderd blijft. Jongeren ouder dan 20 jaar én in bezit van een geldige studentenpas hebben ook recht  op het jongerenabonnement.


1.6

De opgenomen gegevens gelden tussen partijen als enig en uitsluitend bewijs, tenzij partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hetgeen verband houdt met het abonnement.

 

 

2.       Contributie


2.1     

De kosten verbonden aan het abonnement worden maandelijks vooraf via automatische incasso voldaan. Contant of per PIN betalen van het abonnement is slechts mogelijk bij vooruitbetaling ineens van drie maanden, tenzij partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen. Het verschuldigde bedrag uit hoofde van het abonnement dient ook te worden voldaan wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de accommodatie en faciliteiten van Body Action Sport & Health Center en YOGA & MORE by Body Action, tenzij partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen.


2.2

Als Body Action Sport & Health Center het verschuldigde bedrag niet tijdig ontvangt, houde Body Action Sport & Health Center en YOGA & MORE by Body Action zich het recht voor om u de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en administratie-, incasso- en rentekosten met een minimum van 10,00 euro in rekening te brengen.


2.3     

Wanneer een achterstand ontstaat in het verschuldigde bedrag wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de abonnementhouder (of de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarige leden).

 


3.       Wijzigingen


3.1      

De openings- sluitings- en gebruikstijden, de indeling en het groupfitnessrooster worden vastgesteld door Body Action Sport & Health Center, welke te allen tijde gerechtigd is deze te wijzigen. De door Body Action Sport & Health Center opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat dit door Body Action Sport & Health Center bekend wordt gemaakt. Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op vermindering of teruggave van contributiegelden.


3.2      

De abonnementstarieven worden vastgesteld door Body Action Sport & Health Center, welke te allen tijde gerechtigd is deze te wijzigen. Prijswijzigingen zullen voor abonnementhouders direct van toepassing zijn. Body Action Sport & Health Center behoudt zich tevens het recht voor een jaarlijkse indexering te hanteren op de kosten verbonden aan het abonnement.

 


4.       Tijdelijk inactief


4.1      

Alle abonnementen zijn tijdelijk en met volle kalendermaanden inactief te maken wanneer sprake is van een medische indicatie, en na overleg van een ondertekende brief van de huisarts of medisch specialist. De einddatum van het abonnement wordt automatisch met de inactieve periode verlengd.


4.2      

Alle jaarabonnementen kunnen tussentijds en maximaal driemaal per jaar een volle kalendermaand inactief worden gemaakt, waarbij de einddatum van het abonnement automatisch met een kalendermaand wordt verlengd. Het tijdelijk inactief maken van het abonnement dient uiterlijk één maand vooraf schriftelijk aangevraagd worden bij het receptiepersoneel in het sportcentrum. Voor het tijdelijk inactief maken wordt 9,50 euro per maand aan administratiekosten berekend.

 


5.       Beëindiging abonnement


5.1      

Beëindiging van een abonnement is alleen mogelijk na afloop van de overeengekomen periode en dient schriftelijk te worden aangemeld bij het receptiepersoneel in het sportcentrum. Ter bevestiging en datering ontvangt men een bewijs van opzegging. Indien niet wordt voldaan aan de voorgeschreven opzegprocedure loopt het abonnement door, ook als geen gebruik meer wordt gemaakt van de accommodatie en faciliteiten.


5.2      

De opzegging van het abonnement dient te geschieden vóór de eerste van de opvolgende kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.6.       Persoonsgegevens


6.1

Abonnementhouders worden geacht mee te werken aan een zorgvuldige registratie van individuele gegevens. Zij zijn verplicht om tijdens de inschrijving voor het abonnement waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken, zich zo nodig te kunnen identificeren met een geldig wettelijk persoonsbewijs en mee te werken aan het up-to-date houden van de geregistreerde gegevens.

 

6.2      

De gegevens van de abonnementhouders zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen voor en door de administratie van Body Action Sport & Health Center gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij noodzakelijk t.b.v.  incasso van uitstaande vorderingen en/of juridische afwikkeling van claims en aanspraken uit hoofde van het abonnement.

 


7.       Abonnementspas


7.1      

Bij het aangaan van een abonnement ontvangt de abonnementhouder een toegangspas, welke gebruikt dient te worden op de toegangspoorten bij binnenkomst in het sportcentrum. De pas blijft eigendom van Body Action Sport & Health Center, die ook het recht heeft om te controleren op het gebruik van de pas en om bij constatering van misbruik geleden schade te verhalen.


7.2      

Bij verlies, diefstal of beschadiging kan tegen betaling van 5,00 euro bij de receptiebalie een nieuwe pas worden verkregen.

 


8.       Minderjarige leden


8.1      

Minderjarige leden, met een minimale leeftijd van 8 jaar (voor YOGA & MORE by Body Action geldt een minimale leeftijd van 5 jaar), kunnen uitsluitend worden ingeschreven met schriftelijke toestemming van de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordigers.


8.2      

Minderjarige leden van t/m 15 jaar worden slechts via begeleide jeugdlessen toegelaten. Minderjarige leden hebben vanaf 16 jaar het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten van Body Action Sport & Health Center, m.u.v. de sauna en stoomcabine. Bij een gezinsabonnement hebben minderjarige leden vanaf 15 jaar ook het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten en worden minderjarige leden vanaf 14 jaar toegestaan om onder begeleiding van ouder(s) of wettelijk vertegenwoordigers, op door Body Action Sport & Health Center bepaalde tijden, gebruik te maken van de fitness.


8.3     

Het jeugdabonnement voor minderjarige leden t/m 15 jaar wordt op de dag van de 16e verjaardag automatisch omgezet in het jongerenabonnement voor leden van t/m 20 jaar, waarbij de einddatum van het abonnement onveranderd blijft.

 


9.       Lockers


9.1

Het in gebruik hebben van een locker is alleen toegestaan wanneer de abonnementhouder zich in de accommodatie bevindt. Lockers die na sluitingstijd van Body Action Sport & Health Center afgesloten zijn, worden door het personeel van Body Action Sport & Health Center geopend en geleegd. 

 

9.2

Body Action Sport & Health Center heeft het recht om te allen tijde de lockers te openen Bij misbruik van de lockers voor onwettige activiteiten wordt de abonnementhouder geroyeerd en toegang tot de accommodatie ontzegd. 

 

9.3

Toegebrachte schade bij het openen van lockers die onrechtmatig worden gebruikt, wordt in rekening gebracht bij de betreffende abonnementhouder. Schade toegebracht aan sloten is voor eigen rekening van de abonnementhouder en zal nimmer door Body Action Sport & Health Center worden vergoed.

 


10.     Acties en regelingen


10.1    

Body Action Sport & Health Center en YOGA & MORE by Body Action hebben het recht om wervingsacties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Hieraan kunnen houders van lopende abonnementen geen rechten ontlenen, de acties en kortingen zullen op hun situatie nimmer van toepassing zijn. 


10.2

De aangeboden wervingsacties en kortingsregelingen gelden enkel en alleen voor diegenen die een periode van minimaal zes maanden geen abonnementhouder zijn geweest, tenzij nadrukkelijk anders bepaald en vermeld door de directie van Body Action Sport & Health Center.

 

11.     Overige bepalingen


11.1    

De abonnementhouder verklaart door ondertekening van de onderhavige overeenkomst deze algemene voorwaarden, alsmede de huishoudelijke regels en tariefstellingen van Body Action Sport & Health Center en YOGA & MORE by Body Action te respecteren en zich daarmee te verenigen en onverkort na te leven. Body Action Sport & Health Center is gerechtigd om abonnementhouders, die zich niet aan de regels houden, voor enige tijd toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, terwijl de abonnementsverplichtingen wel blijven bestaan.


11.2    

Waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, wordt door de directie van Body Action Sport & Health Center in redelijkheid beslist.